Drumski transport robe

Drumski transport robe je najčešće korišćen vid transporta, glavna veza između ostalih vidova, jedino moguće rešenje za pojedine destinacije i presudan za uslugu od vrata do vrata” koju Vam QSL omogućava.

QSL za Vas organizuje kamionski prevoz kompletnih utovara, dotovara kao i zbirne transporte pri uvozu i izvozu robe. Takođe tu smo ukoliko Vam je potreban transport opasnih materija ili vangabaritni transport.

Kompletni utovari robe - puni utovari

Kompletni utovari robe ili puni utovariFTL (Full Truck Load) su opcija drumskog transporta pri kom se kamion puni samo Vašom pošiljkom. Kompletni utovari se koriste prilikom slanja većih pošiljki i kada Vam je presudna visoka efikasnost, odnosno kraće vreme transporta.

Puni utovari podrazumevaju preuzimanje Vaše robe sa jednog utovarnog mesta i njen transport do krajnjeg odredišta bez pretovara ili sa minimalno mogućim brojem pretovara. Na ovaj način značajno se štedi vreme jer nema potrebe za čekanjem robe drugih pošiljalaca, niti se čeka na pretovar robe. Puni utovari su najbrža opcija drumskog transporta robe.

QSL redovno vrši transporte punih utovara kamiona širom Evrope kako kod uvoza robe u Srbiju, tako i kod izvoza. Svi naši kamioni su satelitski praćeni, što Vam omogućava da u svakom momentu znate njihovu tačnu poziciju i očekivano vreme isporuke.

Dotovari robe - parcijalni utovar robe

Druga opcija za transport robe kamionom su dotovari robe ili parcijalni utovari robePTL (“Partial Truck Load”). Ova opcija podrazumeva slanje Vaše pošiljke u delu tovarnog prostora zajedno sa robom drugih pošiljalaca. Nije neophodno da popunite ceo tovarni prostor već šaljete delimični teret, a kamion se kasnije dotovara robom drugih pošiljalaca.

Ovim načinom organizacije drumskog transporta omogućava se velika optimizacija troškova. Troškovi transporta se dele između svih korisnika, a zaračunavaju se svakom pojedinačnom korisniku na osnovu njegovog zauzeća tovarnog prostora.

Kao i kod kompletnog utovara i kod dotovara isti kamion isporučuje Vašu pošiljku do krajnjeg odredišta, bez pretovara ili sa minimalno mogućim brojem pretovara. Ovakvim načinom transporta uz smanjenu manipulaciju Vaša roba je značajno sigurnija.

Opcija dotovara je sporija od punog utovara jer se kamion u toku transporta zaustavlja u više tačaka duž rute zbog utovara i istovara robe.

Zbirni transport robe kamionom

Zbirni transport robe kamionom je opcija drumskog transporta optimizovana za manje i srednje kompanije koje nemaju mogućnosti ili potrebe za angažovanje kompletnih utovara, a bitna stavka im je ušteda u pogledu troškova transporta. Kod ovog načina organizacije transporta tovarni prostor kamiona se stavlja na raspolaganje većem broju korisnika, a oni dele troškove transporta na osnovu iskorišćenog tovarnog prostora ili težine prevezenog tereta.

Kod zbirnog transporta niste uslovljeni veličinom pošiljke niti imate obavezu plaćanja celog kamiona već samo dela koji Vaša pošiljka zauzima. Ukoliko imate neku manju pošiljku za slanje zbirni utovari su pravo rešenje za Vas bez obzira na količinu i dimenzije pošiljki. Ne morate više gomilati robu, stvarati zalihe i plaćati skladišne prostore, naručite robe tačno onoliko koliko Vam je potrebno.

Popunom tovarnog prostora sa više pošiljki različitih pošiljalaca i njihovim transportom na istu destinaciju QSL je u mogućnosti da uštedi Vaš novac.

Linije zbirnog transporta robe kamionom su organizovane po principu čvorišta u većim gradovima. Vaša roba se preuzima i transportuje do polaznog skladišta – terminala gde se zbiraju sve pošiljke. U polaznom skladištu sve pošiljke se utovaruju u kamion čiji tovarni prostor dele, a zatim se transportuju do istog odredišnog skladišta – terminala. U odredišnom skladištu sve pošiljke se istovaruju prepakuju i isporučuju primaocu.

QSL zbirne linije

QSL zbirni kamionski transport organizuje na ustaljenim linijama koje u istim terminima polaze iz Srbije ka evropskim destinacijama, kao i u obrnutom smeru.

QSL Vašu robu zbira u polaznom skladištu od utorka do petka, prispeće na odredište je ponedeljak/utorak naredne nedelje. Isti su termini za uvoz robe iz evropskih zemalja u Srbiju, kao i za izvoz robe i Srbije u Evropu.

Prevoz robe kamionom

Razlike između dotovara i zbirnog transporta

Iako su na prvi pogled isti postoji razlika između dotovara i zbirnog transporta:

  • kod dotovara Vaša roba se od preuzimanja do isporuke nalazi u istom vozilu dok se kod zbirnog transporta najmanje jednom pretovara;
  • pošiljke kod zbirnog transporta su najčešće manje nego kod dotovara;
  • linije zbirnog transporta saobraćaju određenim danima dok se dotovar može organizovati i u drugim terminima.

Kako da odaberete idealnu opciju za slanje Vaše pošiljke

Izbor između kompletnog utovara, dotovara i zbirnog kamionskog transporta je ponekad komplikovan.

Količina tereta koji želite da transportujete sa jedne na drugu tačku je najčešće presudna za donošenje odluke. Logično je da ćete odabrati zbirni transport ukoliko nemate dovoljno tereta za kompletan utovar, ali česte su situacije kada se Vaš teret nalazi na granici između zbirnog transporta i dotovara. Osim količine tereta ulogu igraju i razdaljina, hitnost isporuke, itd. 

Predlažemo da nas kontaktirate i predstavite svoje zahteve, a naši logistički eksperti će pronaći najbolje i najpovoljnije rešenje za Vašu pošiljku.

Specijalni transporti - vangabaritni transport

Vangabaritni transport spada u specijalni transport robe i podrazumeva svu robu koja odstupa od standardnih dimenzija, težine i osovinskog opterećenja.

QSL za Vas vrši vangabaritni transport kamionima građevinskih i poljoprivrednih mašina, betonskih i metalnih konstrukcija, rezervoara, opreme, delova i svih ostalih pošiljki velikih dimenzija i težina. Mi ćemo se u potpunosti pobrinuti za prikupljanje neophodne dokumentacije i dozvola za transport, utovara, pretovara i istovara, izbora trase za transport i organizovanja pratnje.

Vangabaritni transport kamionom

Prevoz opasnih materija u drumskom saobraćaju

Ukoliko Vam je potreban prevoz opasnih materija u drumskom saobraćaju QSL je tu za Vas! Posedujemo sertifikate za prevoz opasnih materija, kao i prevozna sredstva osposobljena za transport istih. Naši zaposleni su specijalno obučeni i sertifikovani za ovaj vid transporta i omogućiće da Vaša roba do krajnjeg odredišta stigne bezbedno i uz poštovanje zakonskih regulativa.

Međunarodni sporazum o prevozu opasnih roba u drumskom transportu ADR (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road) reguliše transport opasnih materija, a QSL se u potpunosti pridržava svih njegovih odredbi.

ADR Tablica za Transport opasnih materija

Carinjenje robe na točkovima

Da bi se Vaša pošiljka što pre stavila u slobodan promet QSL je u mogućnosti da izvrši carinjenje određenih vrsta robe i na točkovima odnosno vozilu, bez istovara. Lišite se obaveza, prepustite nama sve carinske procedure potrebne za uvozno i izvozno carinjenje robe na točkovima.

Poverite nama Vaš drumski transport robe​

Drumski transport odnosno ceo proces od pošiljaoca do primaoca je strogo kontrolisan i praćen od strane naših operatera, tako da možemo garantovati sigurnost Vaše robe i njenu bezbednu isporuku do krajnjeg odredišta. 

Vršimo kamionski prevoz svih vrsta robe, nezavisno od njihove težine, gabarita i krajnje destinacije.

Pružamo usluge drumskog transporta iz Srbije ka svim evropskim destinacijama i obratno.

Pored transporta, vršimo i usluge utovara/istovara, pakovanja, obezbeđivanja kompletne neophodne dokumentacije, obavljanje carinskih procedura, distribucije, usluge špedicije i konsaltinga.

Na osnovu Vaših zahteva naš specijalizovan tim će pronaći najefikasnije rešenje za transport Vaše robe. Obratite nam se bez obzira da li imate stalne, sezonske ili pojedinačne potrebe za drumski transport robe, u roku od 30 minuta dobićete najbolju ponudu!